Dit is het antwoord van de FB (Jan Bijlsma) d.d. 14-11-2008 in de vorm van een email.

 

 

Beste Jan en Alphons,

 

Eigenlijk ongelooflijk wat hier gebeurd. Dit geldt voor de voorstellen, de onderbouwing ervan en het ontbeken van een fietsanalyse.

Bovendien ligt er nog geen fietsplan van de gemeente voor de kop-staart. Het woord is nog aan hen.

 

In onze reactie zetten we eerst puntsgewijs een aantal zaken op een rij, daarna geven we een soort samenvatting en aan het eind doen we nog wat suggesties voor verder handelen.

 

Puntsgewijs: 

1) In de Notitie Verkeersstructuur ontbreekt een beschouwing over het fietsverkeer. De afwikkeling van en doorstroming van het fietsverkeer naar het ziekenhuis is niet onderzocht en komt totaal niet aan de orde. Het autoverkeer en de mooie gevel van het ziekenhuis staan centraal. Wrang en onbegrijpelijk is dit in combinatie met het ontbreken van de fiets in deze notitie.

 

2) De gemeente zal alsnog een volwaardige analyse moeten maken van het fietsverkeer, het aantal verwachte fietsbewegingen en voorstellen moeten doen voor de afwikkeling daarvan en dan een ontwerp moeten presenteren waarin zowel de auto als de fiets duurzaam veilig lamgs en naar het ziekenhuis kunnen rijden.

Wij raden de methode van ontwerpen van Boudewijn Bach aan. (zie presentatie op FB-symposium).

 

3) Van de fiets en wandeloversteek wordt nu alleen gezegd dat die na de hoofdingang en na de bushalte moet komen, dus lange omweg maken. Daarbij moeten op zijn minst 2 rijbanen worden overgestoken. Mogelijk ook nog een ambulancebaan en een OV-baan.

 

4) Hoe dat oversteken moet staat nergens terwijl dat toch essentieel is voor de doorstroming, etc. Van de auto-ingang is al wel berekend hoe lang die op zijn minst moet zijn. (Geheid kans dat de Nistelrodeseweg van rotonde tot ingang drie baans wordt met nog ambulance toegang daarnaast.  

 

5) Met de voorgenomen keuze van de auto-ingang aan de Nistelrodeseweg meng je juist auto en fietsstromen. FB suggereert onderzoek naar dat de autoingang beter aan de rondweg (nu is daar de goedereningang gepland) gesitueerd kan worden. De ingang Nistelrodeseweg is dan vrij voor fietsers.

 

6) De belofte in de mail van T. Haas van 28 oktober is niet gestand gedaan. De schetsen van de kop-staart oplossing en de toelichting zijn niet gegeven.De belofte luidde:

"De betreffende schetsen van de zgn. kop- en staartoplossing zijn nog niet beschikbaar, deze worden morgen in de projectgroep Uden-Noord besproken.

De schetsen zullen in het overleg op 30 oktober in ieder geval uitgebreid worden toegelicht."

 

7) Over de zuidelijke kop of staart heb ik helemaal niets kunnen vinden. De gemeente moet ook hier haar huiswerk nog doen.

 

8) De inplanning van het ziekenhuis in de verkeersomgeving vertoont een valse start. De autotoegangen zijn al gepland zonder dat rekening is gehouden met  de fietstoegangen. Terwijl het nieuwe ziekenhuis juist een kans biedt aan de gemeente en haar inwoners om de toegang fietsvriendelijk te ontwerpen waardoor voorkomen wordt dat de autoingang dichtslibt. De fietstoegang tot het ziekenhuis moet juist uitnodigen om er op de fiets heen te gaan. Die kans is tot nu toe gemist en dat zou Uden alsnog goed moeten maken, bijv. door met de methode van Bach de toegangen te ontwerpen.

 

Samenvattend zou jullie reactie kunnen zijn:

 

Uden verdient een fietsvriendelijk ziekenhuis.

 

Via de methode Bach ontwerp je eerst conform de uitgangspunten voor de fiets (in ons geval: realisering van de fietsas Nistelrodeseweg, met beide ongelijkvloerse passages van de turbo, fietsers houden rechts als er geen ruimte is voor tweerichtingen aan beide zijden). Vervolgens zou Bach de autostructuur ontwerpen, zoveel mogelijk gescheiden van de fietsstructuur. Dus is de logische ontsluiting van het ziekenhuis voor de auto aan de rondweg en voor de fiets aan de Nistelrodeseweg. Zo vermijd je conflicten auto - fiets. 

 

Als de auto dan toch met alle geweld via de Nistelrodeseweg van en naar het ziekenhuis moet, is wel gemiste kans, maar dan dient het belang van de fietsdoorstroomas zwaarder te wegen dan een ongehinderde autoafwikkeling. Nog steeds is dan het ontwerpadvies: twee fietsonderdoorgangen van de turbo en fietspad in de voorrang doortrekken voorlangs het ziekenhuis. Wat de gemeente nu doet is de eigen beleidsuitgangspunten (met de fietsdoorstroomas) terzijde schuiven en vervolgens argumenten bedenken om dat toch maar te rechtvaardigen.

 

Het gemeentelijk argument van de sociale onveiligheid van twee gescheiden fietstunnels lijkt me gezocht: beide tunnels zijn druk genoeg om elk voor zich voldoende sociale controle op te leveren. Zeker met de toekomstige stadsuitbreiding bv. het ziekenhuis erbij.

Het bezwarencocktail van maar 1 tunnel is en blijft: je moet als doorgaande fietser voor en na de rotonde van weghelft wisselen (waar en hoe ontwerp je dat nog fietsvoordelig? Dat mag dan de afdeling uitzoeken, omvervolgens het njet van de gemeente te krijgen?, er moet aansluitend een tweerichtingenfietspad in de krappe kom van Uden komen en het ziekenhuis wordt met de fiets slecht bereikbaar vanuit het dorpscentrum.