Mei 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingenblad

Van de Fietsersbond, Afdeling Uden-Landerd

oprichtingsdatum: 11-2-1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste uitgave van “DE FIETSBEL”

Beste (toekomstige) leden van de Fietsersbond, zoals je ziet hebben we een nieuwe naam aan ons nieuwsbulletin gegeven. De fietsbel dient ervoor om de aandacht te trekken en vandaar dat we voor deze naam hebben gekozen. Toen we via Internet nagingen of de naam al elders in gebruik is, ontdekten we dat de naam ook al wordt gebruikt voor het afdelingblad van de Fietsersbond te Den Haag. We denken dat zij deze naam om dezelfde reden hebben gekozen. Je ziet maar, mensen met dezelfde interesse blijken ook op dezelfde gedachten te komen. We gaan ervan uit dat zij er niets op tegen hebben dat wij de naam ook gebruiken. We willen ook jouw aandacht trekken met deze FIETSBEL voor de zaken die Fietsersbond belangrijk vindt!

Nieuw bestuur.  Tijdens de laatste jaarvergadering is een voltallig nieuw bestuur geïnstalleerd voor de afdeling Uden-Landerd.  Op de foto hieronder zie je van links naar rechts achtereenvolgens : De voorzitter, Jan Koster, secretaris, Alphons Goossens en de penningmeester, Ad Koenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de jaarvergadering van Afdeling Uden-Landerd van de Fietsersbond, Gehouden op 23 maart 2004 t.h.v. Fam. van Riel in de

Schalmeilaan 1 te Uden. Aanwezigen: Martin van Riel, Jannie van Riel, Kees van Kampen, Ina Gerritsen, Frans Kusters, Wiel Frenken, Ad Koenen, Jan Koster, Alphons Goossens.

 

o     Opening. De voorzitter opent om 20.20 uur de vergadering en bedankt Ina Gerritsen en Kees van Kampen voor hun inzet bij het vorig Dagelijks Bestuur van de Fietsersbond (Uden-Landerd), in de afgelopen jaren. Hij biedt ze een “flesje wijn” aan.

Ook worden Martin en Jannie van Riel bedankt voor hun gastvrijheid. Vz spreekt de hoop uit ook in de toekomst van hun gastvrijheid gebruik te mogen blijven maken. Hij onderstreept onze dank door het aanbieden van een cadeaubon.

o     Introductie nieuw bestuur. Vz Jan Koster introduceert uiteraard zichzelf en de andere twee nieuwe bestuursleden te weten: Ad Koenen als penningmeester en Alphons Goossens als secretaris. Vz hoopt op blijvende steun van de “technische commissie” die zoals andere jaren geassisteerd heeft bij de fiets- reparatiecursus, de Trap-In en de verlichtingsactie. Kees van Kampen, Wiel Frenken en Frans Kusters zeggen hun steun toe. Hans Roelofs is hiervoor separaat benaderd en heeft hulp toegezegd.

o     Behandeling vorig verslag. Na het vaststellen dat er nog twee punten moeten worden aangevuld, worden de notulen gearresteerd. De twee aanpassingen zijn: 1 .In plaats van J. v. Boxmeer is Alphons Goossens de nieuwe secretaris, 2 Er is tijdens de vorige vergadering ook nog uitgebreid gesproken over de fietsreparatie-cursus.

o     Nieuwe ledenlijst. Er is een aangepaste ledenlijst binnengekomen vanuit de Fietsersbond in Utrecht. Hierop staan ook de uitschrijvingen met een ingangsdatum en omschrijving van de reden van opzegging. (deze is overigens niet bij alle afmeldingen bekend)

o     Activiteiten in 2004. De Vz vraagt of er nog suggesties zijn voor activiteiten in de toekomst. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan:

* Ledenwerving. In het verleden werden de extra kopieën van het blad “DE FIETSER” in de wachtkamers van de Udense doktoren neergelegd. In het blad zit een aanmeldingsformulier. Wiel Frenken zal de extra kopieën rondbrengen.

* Inventarisatie “rotte plekken”. Vz stelt voor om eens rond te kijken naar en na te denken over fiets gevaarlijke situaties in de regio. Na inventarisatie kan hiermee naar de Gemeente Uden worden gegaan. Uit de vergadering komen onmiddellijk een aantal reacties over “rotte plekken”zoals, de rotonde bij van Eldonk (Citroen), de Hoevenseweg en de Velmolenweg, etc.

* Fietsreparatie cursus. Kees van Kampen is bereid om de cursus te verzorgen op drie opeenvolgende woensdagen van 20.00-22.00 uur. Het is vanwege de voorbereiding niet mogelijk om op korte termijn met de cursus van start te gaan. Daarom wordt besloten om de cursus te houden op 15, -22 en 29 september2004. De aanwezige leden zullen in hun kennissenkring informeren of er behoefte bestaat om de cursus te volgen.

 

 

 

 

 

Ook zal een uitnodiging voor de cursus in de nieuwsbrief worden opgenomen. (Er zal overigens gestreefd worden om de nieuwsbrief minimaal twee maal per jaar te laten verschijnen.) De suggestie om de cursus gratis aan te bieden aan de leden (ook voor nieuwe leden) wordt niet aanvaard omdat het vorige jaar geen extra aanmeldingen van nieuwe leden heeft opgeleverd. Ook worden daardoor de kosten die Kees zal moeten maken, niet gedekt. Daarom wordt besloten om de prijs vast te stellen op €10,- voor Leden of nieuwe Leden en €25,- voor Niet-leden.  {Wiel Frenken, Alphons Goossens en (volgens Ina Gerritsen), Mevr. Damsma zijn de eerste aanmelders voor de cursus}

* Verlichtingsactie. Omdat de fietsverlichting- actie zoals vorig jaar in het centrum van Uden wordt gedaan, stelt Kees v Kampen voor om het bij Cor v.d.Wiel te doen. De vergadering wil echter onpartijdig blijven en zal daarom alle fietsenmakers in Uden benaderen. Als, als gevolg hiervan, alleen Cor v.d. Wiel overblijft, dan zal de actie bij hem worden gedaan. Zoniet dan wordt er een partytent bij de fietsenstalling op de markt worden geplaatst. Ook zal medewerking van de politie worden gevraagd. Wellicht kunnen zij bij constatering van een onvoldoende fietsverlichting, de overtreder naar de reparatieplaats sturen i.p.v. hen een bekeuring te geven. Het is de bedoeling deze actie op 29 oktober van dit jaar te doen.

* Trap-In. Volgens Kees v. kampen is ¾ van het huidige ledenbestand ontstaan door werving tijdens de TRAP-IN. Op de plaats waar de snelle reparaties tijdens de TRAP-IN van 31 mei a.s. , worden uitgevoerd zullen Jan en Alphons reclame maken voor de Fietsersbond en Kees en Wiel zullen de techniek verzorgen. Kees van Kampen wordt nog door het bestuur van de TRAP-IN als contactpersoon beschouwd voor de Fietsersbond en daarom hoeft er vanuit het Dagelijks Bestuur geen contact te worden gezocht met het TRAP-IN bestuur.

o       Rondvraag. Martin van Riel stelt voor om de post voortaan zelf rond te brengen i.p.v. via de TPG. Hijzelf is ook bereid om een gedeelte op zich te nemen. Alleen post naar de leden die buiten Uden wonen zou dan i.p.v. via TPG, goedkoper via “Stadspost” (tegenover AH, bij DE WINTER) kunnen worden verstuurd. Martin van Riel vraagt of het blad “DE Fietser” ook bij de fietshandelaren is in te zien. Hij ziet dit als een ideale plaats om nieuwe leden te werven. Wiel Frenken zal bij een aantal van de handelaren informeren of zij ervoor voelen om hieraan mee te werken. Als nabrander geeft Martin van Riel nog een “rotte plek” door n.l. : Hoe ga je met de fiets vanuit Uden Bitswijk naar Vorstenbosch. Hij stelt zich voor dat de fietsroute via kleursignalering bij de twee rotondes van de A50 zou kunnen worden aangegeven. Ad Koenen meldt dat er nu €382,- in kas is en dat het afgelopen jaar er €25,- is uitgegeven. Volgens Kees van Kampen is er reclamemateriaal en identificatiemateriaal, zoals hesjes en badges, verkrijgbaar bij de Fietserbond. Ina Gerritsen voegt hieraan toe dat b.v. ook postpapier met logo etc, daar gratis is te verkrijgen. Een andere mogelijkheid om reclame voor de Fietsersbond te maken kan b.v. ook gezocht worden bij SKYRADIO.

Sluiting. Met de opmerking dat er “rundumhausen” nog een heleboel verbeterd kan worden, sluit de Vz de vergadering om 22:20, met nog eens extra dank aan de Fam v. Riel voor de gastvrijheid.

 

 

 

 

 

Voor jou gelezen in het bondsblad “vogelvrije fietser”

 

Ook wij willen jullie wijzen op het financiële voordeel van het gebruik van de fiets t.o.v. de auto en het openbaar vervoer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet de Fietsersbond voor jou in 2004 ?

 

Inventarisatie “rotte plekken”.  Tijdens de laatste vergadering hebben we afgesproken om eens te inventariseren welke plaatsen in Uden-Landerd als gevaarlijk worden ervaren door de fietser. Wellicht kan daar door de plaatselijke autoriteiten iets aan worden gedaan. Heb je een of meerdere situaties in gedachten, schrijf deze dan eens op en stuur ze naar de secretaris van onze afdeling van de Fietsersbond. (Alphons Goossens, Hurk 203, 5403LC, Uden)

 

Fietsreparatie cursus. Onder leiding van twee ervaren fietssleutelaars zal een reparatiecursus worden gegeven. Deze cursus duurt drie avonden en zal worden gegeven op 15, 22 en 29 september. Prijs voor Niet-leden zal € 25,- bedragen, voor leden slechts € 10,-. Opgave bij de secretaris. Geef je snel op want er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Fiets verlichtingactie. Evenals voorgaande jaren zal ook dit najaar de afdeling een fiets verlichtingactie organiseren. De datum is vastgesteld op 29 oktober 2004. Fietsers kunnen dan tegen materiaalprijs hun fietsverlichting laten repareren. Dit gebeurt m.m.v. een of meerdere erkende fietsreparateurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte dit:

 

Als je nog geen lid bent van de fietsersbond en je zou je hierbij willen aansluiten,knip dan onderstaande antwoordkaart uit en vul hem in en stuur hem op.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie weet zien we je op de volgende afdelingsvergadering van de Fietsersbond (afdeling Uden-Landerd)